algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN 

Hieronder vind u onze voorwaarden. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd. Dit betekent dat ze voor een ieder inzichtelijk zijn bij de Kamer van Koophandel. 

van: VERFSTUDIO.NL, met postadres Molenpaal 6, 8608ZJ Sneek 

hierna te noemen: verfstudio.nl 

Artikel 1 - Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Verfstudio.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden; 

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verfstudio.nl en de consument; 

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon. Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 2 - Algemeen 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verfstudio.nl en een de consument waarop verfstudio.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verfstudio.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1). 

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes 
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij verfstudio.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 
verfstudio.nl is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
verfstudio.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verfstudio.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verfstudio.nl anders aangeeft. 
Een samengestelde prijsopgave verplicht verfstudio.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2). 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het aanbod van verfstudio.nl. 

Artikel 5 - Levering 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice van verfstudio.nl. 
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat verfstudio.nl hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 
Komen verfstudio.nl en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij verfstudio.nl bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. verfstudio.nl behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. 
Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verfstudio.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
Indien verfstudio.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan verfstudio.nl ter beschikking heeft gesteld. 
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper/consument. De risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico op de koper/consument op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven. 
In het kader van de regels van de koop op afstand zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3). 

Artikel 6 - Garantie 
verfstudio.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verfstudio.nl. 
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard. 
verfstudio.nl verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. 
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verfstudio.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van verfstudio.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan verfstudio.nl te retourneren en de eigendom daarover aan verfstudio.nl te verschaffen. 
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verfstudio.nl, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is verfstudio.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4). 

Artikel 7 - Monsters en modellen 
Indien door verfstudio.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat verfstudio.nl er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze van aanduiding. 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud 
verfstudio.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 9 - Onderzoek, reclames 
De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verfstudio.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verfstudio.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen. 
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verfstudio.nl en op de wijze zoals door verfstudio.nl is aangegeven. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5). 

Artikel 10 - Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6). 

Artikel 11 - Prijsverhoging 
Indien verfstudio.nl met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 
Vastgestelde prijzen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Prijsopgave in vorm van een offerte staan vast, indien er voor akkoord getekend is binnen de voorgestelde periode. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7). 

Artikel 12 - Betaling 
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van verfstudio.nl. 
Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verfstudio.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van verfstudio.nl en de verplichtingen van de consument jegens verfstudio.nl onmiddellijk opeisbaar. 
verfstudio.nl heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
verfstudio.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 

verfstudio.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8). 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding 
verfstudio.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
- na het sluiten van de overeenkomst verfstudio.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond 
bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de 
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening 
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

Voorts is verfstudio.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verfstudio.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien verfstudio.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. verfstudio.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 - Incassokosten 
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. 

2. Indien verfstudio.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. 

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9). 

Artikel 15 - Vrijwaringen 
De consument vrijwaart verfstudio.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
Niet opgenomen voor consumenten. 

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten 
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verfstudio.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die verfstudio.nl toekomen op grond van de Auteurswet. 
Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
De in het kader van de overeenkomst eventueel door verfstudio.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van verfstudio.nl, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
Alle door verfstudio.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verfstudio.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
Verfstudio.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid 
Indien door verfstudio.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verfstudio.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van verfstudio.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 
Onverminderd het bovenstaande is verfstudio.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. 
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verfstudio.nl of zijn ondergeschikten. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10). 

Artikel 18 - Overmacht 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verfstudio.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verfstudio.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verfstudio.nl worden daaronder begrepen. 
Verfstudio.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verfstudio.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
Voor zoveel verfstudio.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verfstudio.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11). 

Artikel 19 - Geschillenregeling 
De rechter in de vestigingsplaats van verfstudio.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verfstudio.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12). 

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, of een gelijkwaardige geschillencommissie. 

Bij klachten dient u contact op te nemen met verfstudio.nl: 
verfstudio.nl 
Molenpaal 6 
8608 ZJ Sneek 

info@verfstudio.nl 

Onze klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld. 


Artikel 20 - Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen verfstudio.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


Artikel 21 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

Hieronder vind u onze voorwaarden. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd. Dit betekent dat ze voor een ieder inzichtelijk zijn bij de Kamer van Koophandel.

van: VERFSTUDIO.NL, met postadres Molenpaal 6, 8608ZJ Sneek

hierna te noemen: verfstudio.nl

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Verfstudio.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verfstudio.nl en de consument;

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon. Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 - Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verfstudio.nl en een de consument waarop verfstudio.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verfstudio.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij verfstudio.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
verfstudio.nl is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
verfstudio.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verfstudio.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verfstudio.nl anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht verfstudio.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het aanbod van verfstudio.nl.

Artikel 5 - Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice van verfstudio.nl.
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat verfstudio.nl hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
Komen verfstudio.nl en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij verfstudio.nl bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. verfstudio.nl behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verfstudio.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien verfstudio.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan verfstudio.nl ter beschikking heeft gesteld.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper/consument. De risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico op de koper/consument op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 - Garantie
verfstudio.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verfstudio.nl.
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard.
verfstudio.nl verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verfstudio.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van verfstudio.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan verfstudio.nl te retourneren en de eigendom daarover aan verfstudio.nl te verschaffen.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verfstudio.nl, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is verfstudio.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 - Monsters en modellen
Indien door verfstudio.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat verfstudio.nl er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze van aanduiding.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
verfstudio.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verfstudio.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verfstudio.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verfstudio.nl en op de wijze zoals door verfstudio.nl is aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 - Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 - Prijsverhoging
Indien verfstudio.nl met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
Vastgestelde prijzen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Prijsopgave in vorm van een offerte staan vast, indien er voor akkoord getekend is binnen de voorgestelde periode.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 - Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van verfstudio.nl.
Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verfstudio.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van verfstudio.nl en de verplichtingen van de consument jegens verfstudio.nl onmiddellijk opeisbaar.
verfstudio.nl heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
verfstudio.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

verfstudio.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding
verfstudio.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst verfstudio.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is verfstudio.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verfstudio.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien verfstudio.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. verfstudio.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien verfstudio.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 - Vrijwaringen
De consument vrijwaart verfstudio.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Niet opgenomen voor consumenten.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verfstudio.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die verfstudio.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door verfstudio.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van verfstudio.nl, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Alle door verfstudio.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verfstudio.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Verfstudio.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
Indien door verfstudio.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verfstudio.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van verfstudio.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Onverminderd het bovenstaande is verfstudio.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verfstudio.nl of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 - Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verfstudio.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verfstudio.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verfstudio.nl worden daaronder begrepen.
Verfstudio.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verfstudio.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel verfstudio.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verfstudio.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 - Geschillenregeling
De rechter in de vestigingsplaats van verfstudio.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verfstudio.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, of een gelijkwaardige geschillencommissie.

Bij klachten dient u contact op te nemen met verfstudio.nl:
verfstudio.nl
Molenpaal 6
8608 ZJ Sneek

info@verfstudio.nl

Onze klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld.


Artikel 20 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verfstudio.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 21 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

 • 28-06-2018 - De bestelde onderdelen werden één dag later al keurig en...  lees meer
 • 07-05-2018 - Hierbij stuur ik mijn review.

  Totaal oordeel: 7,5+
  Klantcontact: 8
  Assortiment: 8
  Verpakking: 8
  Aanvullende...  lees meer
 • 26-04-2018 - Hierbij stuur ik mijn review.

  Totaal oordeel: 8
  Klantcontact: 8
  Assortiment: 8
  Verpakking: 8
  Aanvullende...  lees meer
Plaats een bericht

Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2018 VERFstudio.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.